Ruimte voor je slogan

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1.  Algemeen 

Artikel 6.  Aansprakelijkheid 

Artikel 11. Dossier 

Artikel 2.  Definities 

Artikel 7.  Overeenkomst 

Artikel 12. Regels rond het coachen van minderjarigen 

Artikel 3.  Toepasselijkheid 

Artikel 8.  Annulering 

Artikel 13. Klachtenprocedure 

Artikel 4.  Toestemming begeleiding 

Artikel 9.  Honorarium 

Artikel 14. Overmacht 

Artikel 5.  Geheimhouding 


Artikel 10. Facturering en betalingen 

Artikel 15. Overig 

Artikel 1. Algemeen 

  • Mandaluja is opgericht door Wendy Luja-Vrijbloed, gevestigd in Soesterberg en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75455501.
  • Mandaluja richt zich op het coachen van kinderen vanaf 6 jaar, ouders, verzorgers, opvoeders en volwassenen.  
  • Mandaluja is aangesloten bij beroepsorganisatie Stichting Adiona.
  • Het coachen vindt altijd plaats op het praktijkadres. Op sommige momenten kan dit, indien gewenst en in overleg, ook plaats vinden op school of thuis. 


Artikel 2. Definities 

  • Opdrachtnemer: Mandaluja
  • Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer, te weten de Ouder(s)/verzorger(s) of andere gezaghebbende(n) van minderjarige Cliënt en volwassen Cliënt.
  • Cliënt: het minderjarige kind van de Opdrachtgever en/of Opdrachtgever zelf op wie de behandelingsovereenkomst van toepassing is.
  • Overeenkomst: een mondelinge en schriftelijke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreft een overeengekomen levering van diensten.

 

Artikel 3. Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van en met Mandaluja en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Deze algemene voorwaarden zijn op de website geplaatst van Opdrachtnemer www.mandaluja.nl en schriftelijk op te vragen bij Opdrachtnemer. 

Artikel 4. Toestemming begeleiding 

Voor kinderen onder de 16 jaar moeten, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders/verzorgers akkoord gaan met coaching door Mandaluja. Beide ouders/verzorgers zullen hiervoor het toestemmingsformulier moeten ondertekenen. De Opdrachtgever, gezaghebbende ouder/verzorger zorgt er voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder/verzorger wordt geïnformeerd over de coaching en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder/verzorger op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Mandaluja kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. 

Artikel 5. Geheimhouding 

Mandaluja is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coaching-sessie. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de Opdrachtgever. Als er sprake is van dreigend gevaar voor Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Cliënt of de samenleving dan heeft Mandaluja het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties om gevaar te voorkomen. Mandaluja is verplicht zich te houden aan de meldcode kindermishandeling en de meldcode huiselijk geweld. 

Artikel 6. Aansprakelijkheid 

De coaching en begeleiding van Mandaluja is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind en/of de volwassene zal zichzelf verder ontwikkelen in zijn/haar eigen proces. Mandaluja is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Mandaluja. Vergoeding aan Opdrachtgever kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Mandaluja. Mandaluja maakt als aangesloten lid gebruik van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Adiona. Voor lichamelijke- en psychische klachten van u en/of uw kind, raadt Mandaluja altijd aan om altijd eerst een arts of psycholoog te raadplegen. 

Artikel 7. Overeenkomst 

De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Mandaluja komt tot stand zodra het ingevulde intakeformulier ontvangen is door Mandaluja en de eerste (mondelinge) afspraak schriftelijk is vastgelegd. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Mandaluja is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die voortvloeien door onjuiste of onvolledige gegevens die op het intakeformulier zijn ingevuld door Opdrachtgever. Opdrachtgever bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst uitgevoerd wordt en zal de Overeenkomst met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Mandaluja heeft alleen een inspanningsverplichting jegens de Opdrachtgever, geen resultaatverplichting. 

Artikel 8. Annulering 

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd door Opdrachtgever, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal Mandaluja 100% van het geldende tarief in rekening brengen. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, dit kan telefonisch, via WhatsApp of per e-mail. Indien Mandaluja verhinderd is zal deze de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen. Bij overmacht kan Mandaluja niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten van de Opdrachtgever ten aanzien van de betreffende afspraak. In geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare behoudt Mandaluja zich het recht om de afspraak te verzetten. 

Artikel 9. Honorarium 

Alle tarieven, inclusief 21 % BTW, staan vermeld op de website. Tariefswijzigingen worden minimaal een maand van te voren aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind of volwassene inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is (+/- meer dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een (coaching)gesprek waarbij de dan geldende tarieven gehanteerd worden. 

Artikel 10. Facturering en betalingen 

Na iedere geleverde dienst ontvangt de Opdrachtgever een factuur. De hoogte van het tarief op deze factuur komt overeen met de tarieven zoals vermeld op de website. De hoogte van de factuur is niet afhankelijk van de uitkomst van de geleverde dienst. Opdrachtgever verplicht zich om binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum het bedrag over te maken op rekeningnummer zoals vermeld op de factuur. Indien de betaling niet binnen 14 dagen na factuurdatum is voldaan is Mandaluja gerechtigd om, na de eerste herinnering, bij de tweede herinnering administratiekosten van € 10,00 per nota in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Mandaluja genoodzaakt de vorderingen uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor de rekening van Opdrachtgever. Bij betalingsachterstand is Mandaluja gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de volledige betalingsachterstand is betaald. 

Artikel 11. Dossier 

Vanaf de intake wordt er door Mandaluja een dossier opgesteld en bijgehouden. In dit dossier staan gegevens van Cliënt en Opdrachtgever die relevant zijn voor het coachingstraject. Het dossier is vertrouwelijk en zal alleen door Mandaluja gebruikt worden. Cliënt en Opdrachtgever mogen dit dossier inzien. Derden mogen dit dossier alleen inzien als Cliënt en Opdrachtgever hier toestemming voor hebben gegeven. 

Artikel 12. Regels rond het coachen van minderjarigen 

De Ouder/verzorger van de minderjarige Cliënt dient tijdens de coaching-sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Indien de minderjarige Cliënt weer opgehaald moet worden, dient de ouder/verzorger 5 minuten voor de eindtijd van de coaching-sessie aanwezig te zijn op de praktijklocatie. Na de coaching-sessie is er eventueel kort de gelegenheid om te zien wat de minderjarige Cliënt heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussentijds en/of afrondingsgesprek worden de vorderingen m.b.t. de minderjarige Cliënt uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening. 

Artikel 13. Klachtenprocedure 

Mandaluja heeft zich verbonden aan de Beroepscode voor de Kindercoach en is aangesloten bij beroepsorganisatie Stichting Adiona. De bij Stichting Adiona aangesloten professional zal alles in het werk stellen om een kind en de ouders/verzorgers goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen dat ouders/verzorgers/opdrachtgever toch niet tevreden zijn. Dit zal in eerste instantie gecommuniceerd moeten worden met Mandaluja. De Opdrachtgever moet de klacht binnen 30 dagen na vaststelling of vermoeden van het in gebreke zijn van Mandaluja, mondeling of schriftelijk hebben gemeld. Mandaluja zal uiteraard haar best doen om voor alle betrokkenen tot een bevredigende oplossing te komen. Is dit voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos geworden, dan kan de Opdrachtgever dit tijdig schriftelijk kenbaar maken. Stichting Adiona is aangesloten bij Stichting Zorggeschil, een erkende geschillencommissie. Wanneer de bij Stichting Adiona aangesloten professional er met de ouders/ verzorgers niet uitkomt kunnen zij samen een beroep doen op dit bureau. 

Artikel 14. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Mandaluja geen invloed heeft waardoor Mandaluja niet in staat is de verplichtingen en afspraken na te komen. Mandaluja heeft het recht zich op overmacht te beroepen, wanneer omstandigheden de verplichtingen en afspraken verhinderen. Tijdens overmacht worden verplichtingen en afspraken opgeschort. Duurt de opschorting langer dan 2 maanden dan zijn beide partijen bevoegd om de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting van een schadevergoeding. 

Artikel 15. Overig

Mandaluja stelt geen diagnoses. Mocht tijdens het coachen blijken dat Cliënt meer baat heeft bij een andere soort hulpverlening, dan zal in goed overleg met de Opdrachtgever de Cliënt worden doorverwezen naar een andere gespecialiseerde hulpverlener.

 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen